Convocatòria de Junta General Ordinària d'associats a Mutua Universal

Publicat el: 03/06/2016

La Junta Directiva de Mutua Universal convoca als seus associats a la Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 13 de juliol de 2016.

Convocatòria de Junta General Ordinària d'associats a Mutua Universal

Tal com apareix publicat al BOE, butlletí número 117 del 14 de maig de 2016, la Junta Directiva de Mutua Universal convoca als seus associats a la Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 13 de juliol de 2016, en l'Auditori situat en avinguda Tibidabo 17-19, de Barcelona, a les 11.30 hores, en primera convocatòria i a las12 hores en segona, segons la següent ordre del dia de la Junta General Ordinària:

a) Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2015, així com el destí i distribució del resultat econòmic positiu anual.

b) Aprovació, si escau, de l'avantprojecte de pressupostos de l'exercici de l'any 2017.

c) Reelecció de membres de la Junta Directiva que correspon renovar i designació de càrrecs segons l'article 27 dels Estatuts vigents.

d) Ratificació dels acords adoptats per la Junta Directiva i consegüent aprovació de la gestió dels òrgans rectors.

e) Designació de dos senyors associats assistents a la Junta General que han de signar l'acta.

La Junta General és l'òrgan superior de govern de l'entitat i està integrada per una representació de tots els associats. La composició, les competències i el funcionament estan establerts en els articles 26 al 34 dels vigents Estatuts de Mutua Universal. Així mateix, forma part de la Junta General un representant dels treballadors al servei de l'entitat.

Tenen dret a vot tots els associats que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. En cas que l'associat no hi pugui assistir, pot delegar la representació i el vot per escrit a favor d'un altre associat a Mutua Universal mitjançant el formulari disponible en els enllaços a peu de pàgina, degudament signat i segellat per ell, pel seu representant o per un apoderat amb poder suficient. Una vegada signat i segellat podrà fer-s'ho arribar al seu interlocutor de Mutua Universal.

Qualsevol delegació en què l'associat no indiqui expressament en qui es delega la representació, s'entendrà conferida a favor del President de la Junta Directiva o del membre de la Junta designat per aquest.

Per resoldre qualsevol dubte sobre això, els associats poden contactar amb el seu interlocutor habitual de Mutua Universal.