Conèixer a fons la Llei de dependència

Publicat el: 26/11/2015

Com a resposta a l'envelliment i l'augment de la població dependent, l'any 2007 va entrar en vigor la “Llei de dependència”. Aquesta llei es desenvolupa en un context social en què hi ha 2 milions de persones dependents a Espanya, d'un total de 46 milions d'habitants, fet que suposa un 4,35% del total de la població espanyola.

Llei de dependència

El desenvolupament de la Llei és diferent a cada comunitat autònoma, però de manera general, les principals característiques són les següents:

Es considera que una persona està en situació de dependència quan no pot dur a terme per si sola les activitats bàsiques diàries ni prendre decisions.

Per ser beneficiari dels serveis i les prestacions s'han de complir els requisits que estableix amb caràcter general la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que de manera general són els següents:

  • Ser espanyol.
  • Qualsevol edat, però amb peculiaritats per als de menys de 3 anys.
  • Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establerts.
  • Residir en el territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys.

Com es mesura la dependència:

El grau de dependència es mesura en funció de la freqüència i la intensitat amb la qual la persona necessita ajuda per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària:

Grau I - Dependència moderada: La persona necessita ajuda de manera intermitent o almenys una vegada al dia.

Grau II. Dependència greu: La persona necessita ajuda 2 o tres vegades al dia, però no necessita un cuidador permanent.

Grau III. Gran dependència: La persona necessita ajuda tot el dia per a les activitats bàsiques.

Els serveis i les prestacions del sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència tenen com a finalitat promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones, en consideració a les seves dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, el seu objectiu és facilitar una existència autònoma en el seu mitjà habitual, tot el temps que vulgui i sigui possible, i proporcionar un tracte digne en tots els àmbits de la seva vida personal, familiar i social, facilitant la seva incorporació activa en la vida de la comunitat.

Les prestacions d'atenció a la dependència podran tenir la naturalesa de serveis i de prestacions econòmiques; els primers tenen caràcter prioritari.

La prioritat en l'accés als serveis estarà determinada pel grau de dependència i, a igual grau, per la capacitat econòmica del sol·licitant. Fins que la Xarxa de Serveis estigui totalment implantada, les persones en situació de dependència que no puguin accedir als serveis tindran dret a una prestació econòmica vinculada al servei.

Les persones beneficiàries participaran en el cost dels serveis segons el tipus i el cost del servei i la seva capacitat econòmica personal.

El Catàleg de Serveis comprèn els serveis socials següents:

  • Servei de teleassistència
  • Servei d'ajuda a domicili
  • Servei de centre de dia i de nit
  • Servei d'atenció residencial

Ajudes econòmiques:

Tenen dret a rebre-la les persones que no han pogut accedir a cap servei públic o privat concertat, malgrat tenir-hi dret.

- Ajuda per pagar un servei:

- Ajuda per a un/a cuidador/a no professional

- Ajuda per a un assistent personal

Sol·licitud i tramitació

El procediment de tramitació s'iniciarà a instàncies de la persona que pugui estar afectada per algun grau de dependència o de qui en tingui la representació.

Valoració de la dependència

La valoració de la situació de dependència es fonamenta en els informes de salut i de l'entorn habitual, i l'entrevista personal d'avaluació duta a terme per professionals qualificats, valoradors, que aplicaran el barem de dependència, juntament amb altres instruments complementaris de valoració.

Dictamen proposta

Una vegada realitzada l'entrevista amb la persona sol·licitant, l'òrgan de valoració competent emet un dictamen proposta que conté el diagnòstic, el grau de dependència i les atencions que la persona pugui requerir.

Reconeixement del grau de dependència

El reconeixement de la situació de dependència s'efectuarà mitjançant resolució expedida per l'Administració autonòmica,

Elaboració del programa individual d'atenció (PIA)

El programa individual d'atenció, l'estableixen els Serveis Socials corresponents del sistema públic, en el qual es determinaran les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats del sol·licitant, entre els serveis i les prestacions econòmiques que preveu la resolució per al seu grau.

Per a més informació:

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/documentacion/d_clic/index.htm

APP Dependència creada pel Ministeri.

També hi ha un telèfon per a consultes: 901 109 899