Reial decret Llei 10/2020
De 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19

Publicat el: 30/03/2020

L'objecte del Reial Decret llei és adoptar una mesura en l'àmbit laboral que limiti al màxim la mobilitat de les persones per tal de controlar la propagació de la COVID-19 i evitar que l'acumulació de pacients a les UCI porti a la seva saturació. Per a això s'articula un permís obligatori retribuït per a les persones treballadores de serveis no essencials. 

En l'Annex I s'enumeren els sectors d'activitat a de les quals persones treballadores s'exclou del gaudi obligatori del permís es justifiquen per estrictes raons de necessitat. 

A continuació, ressaltem els aspectes més importants:

Àmbit subjectiu d'aplicació

Totes les persones treballadores per compte d'altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i de la qual activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma 

Excepcions: 

 1. Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats d'essencials en l'annex d'aquest reial decret llei. 
 2. Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció de la qual activitat es correspongui amb els sectors qualificats d'essencials en l'annex d'aquest reial decret llei. 
 3. Les persones treballadores contractades per aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal de treball de suspensió i aquelles a què els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal de treball de suspensió durant la vigència del permís previst aquest reial decret llei. 
 4. Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o del qual contracte estigui suspès per unes altres causes legalment previstes. 
 5. Les persones treballadores que puguin seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

Permís obligatori retribuït recuperable

Les persones treballadores que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de l'i reial decret llei gaudiran d'un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, tots dos inclosos. Conservant el dret a la retribució que els hagués correspost si haguessin estant prestant els seus serveis (salari base i complements).


Recuperació de les hores de treball no prestats durant el permís retribuït

 1.  Les hores de treball podran recuperar-se des de l'endemà a la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.
 2. Aquesta recuperació haurà de negociar-se en un període de consultes obert a l'efecte entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de set dies.
 3. Si no s'arriba a un acord durant aquest període de consultes, l'empresa ha de notificar a les persones treballadores i a la comissió representativa, en el termini de set dies des de la finalització d'aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l'aplicació del permís. 
 4. La recuperació d'aquestes hores no podrà suposar l'incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei i en el conveni col·lectiu, ni l'establiment d'un termini de preavís inferior a 5 dies (art. 34.2 E.T.), ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui aplicable. Es respectaran els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.

Activitat mínima indispensable

Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat podran establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l'activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns han de tenir com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.


Garanties per a la represa de l'activitat empresarial

En els casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu podran prestar serveis dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.


Serveis essencials en l'Administració de justícia

Els jutges, fiscals, lletrats de l'Administració de Justícia i altres personal al servei de la mateixa seguiran atenent les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020.


Activitats a què no és d'apliación el permís obligatori retribuït recuperable (Annex I)

 1. Les que facin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l'empara del Reial decret 463/2020, i de la normativa aprovada per l'Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades. 
 2. Les que treballen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins al destí final. 
 3. Les que presten serveis en les activitats d'hostaleria i restauració que presten serveis d'entrega a domicili. 
 4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris. 
 5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials. 
 6. Les que fan els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin d'assegurar el manteniment dels mitjos empleats per a això. 
 7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i els qui sigui necessari utilitzar per dur a terme serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població. 
 8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades. 
 9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin gent gran, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d'R+D+i i biotecnològics vinculats a la COVID-19, els estabularis que tinguin associats, el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions que tinguin associades i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes. 
 10. Les dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals. 
 11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució. 
 12. Les d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats mateixes de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers. 
 13. Les d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics. 
 14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere. 
 15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020, i d'aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les Comunitats Autònomes amb competències en la matèria (Resolució del secretari de l'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020). 
 16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents. 
 17. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública. 
 18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic (art. 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic) 
 19. Les que treballin en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció Humanitària. 
 20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua. 
 21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius. 
 22. Les de l'operador designat per l'Estat per prestar el servei postal universal, per tal de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i entrega als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal. 
 23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
 24. Les que treballen en la distribució i entrega de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Entrada en vigor 29 de març de 2020


ORDRE SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

L'Ordre té per objecte especificar activitats excloses de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret llei 10/2020, així com facilitar un model de declaració responsable en què s'indiqui que la persona treballadora portadora del mateix pot continuar fent desplaçaments al seu lloc de treball o de desenvolupament de la seva activitat de representació sindical o empresarial. 

 1. Treballadors per compte propi: el Reial decret 463/2020, només afecta als autònoms que presten els seus serveis en activitats suspeses per la declaració de l'estat d'alarma. El Reial Decret llei 10/2020, no els és aplicable.
 2. Activitats de representació sindical i patronal: no estan afectades per les restriccions de mobilitat contingudes en el Reial decret 463/2020 i en el Reial Decret llei 10/2020, per tal garantir l'assistència i assessorament a persones treballadores i ocupadors.
 3. Declaració responsable: les persones treballadores per compte d'altri que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el Reial Decret llei 10/2020 i aquelles altres dedicades a l'activitat de representació sindical o empresarial tindran dret a què l'empresa o entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable reconeixent tal circumstància, d'acord amb el model recollit en l'Annex d'aquesta Ordre. 

Vigor: 30 de març de 2020 resultarà d'aplicació durant la vigència del permís retribuït recuperable regulat en el Reial Decret llei 10/2020.