"

Document a elaborar per fer qualsevol tràmit durant l'estat d'alarma per coronavirus

Publicat el: 20/03/2020

Declaro sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en aquesta sol·licitud, que subscric perquè se'm reconegui la prestació econòmica que sol·licito manifestant que quedo assabentat de l'obligació de comunicar a Mutua Universal qualsevol variació dels mateixos que pugui produir-se mentre percebi la prestació.

Prec autoritzin la presentació de la sol·licitud sense firma per no disposar dels mitjans adequats, mentre duri l'estat d'alarma reconegut pel RD 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Una vegada quedi sense efecte aquesta norma, és la meva responsabilitat remetre novament la sol·licitud original signada.

 

Signat

Nom i cognoms

DNI

Data