Activitats de sensibilització

Publicat el: 13/01/2016

Les activitats de sensibilització tenen com a objectiu la implantació de pautes de treball segures per millorar l'actitud i conscienciació dels empleats tant al centre de treball com en el desplaçament. Les metodologies utilitzades converteixen les activitats en esdeveniments atractius, estimulants i pedagògics en què els treballadors tenen una participació activa que reforça el seu compromís i millora les seves actituds davant els riscos.

Publicat el: 14/01/2016

Programes de generació de bones pautes

Bones pautes

L'objectiu d'aquest programa és modificar de manera espontània i natural (sense imposicions ni sancions) com dur a terme una determinada tasca perquè el treballador la dugui a terme de manera segura.

S'adreça a qualsevol empresa que consideri que, havent fet els esforços tècnics, econòmics i organitzatius necessaris per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, encara pot millorar els resultats en seguretat actuant en la cultura de prevenció de la plantilla. Es tracta d'incidir en un grup significatiu de treballadors que cometen un acte insegur que provoca accidents (o encara que no els provoquin, el potencial de dany greu és elevat). 

Es constitueix un grup de treball amb personal de l'empresa que mantindrà diverses reunions a fi de:

  • Confirmar que hi ha la necessitat i l'oportunitat d'actuar sobre l'acte insegur.
  • Identificar un lema al·lusiu al que es vol aconseguir.
  • Definir l'instrument que servirà de suport al lema per traslladar-lo als treballadors, els llocs on es col·locaran i el temps que aquest lema ha d'estar exposat.
  • Verificar l'eficàcia del Programa.