Política de Protección de Datos

Publicado o: 17/12/2020

1. Introdución

O dereito á intimidade, e en concreto o dereito á protección de datos persoais é un dos valores de Mutua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (de agora en diante, Mutua Universal), o cal se encontra recollido no noso Código de Conduta.

O obxectivo desta política é explicarlle como Mutua Universal tratará aqueles datos persoais que poidan ser solicitados por Mutua Universal. Os seus datos persoais serán tratados de forma confidencial e só para aquelas finalidades que vostede consentise, tal e como se explica a continuación no presente documento.


2. Compromiso coa privacidade

Mutua Universal está plenamente comprometida co cumprimento da normativa e o Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea , así como, a normativa relativa á protección de datos de carácter persoal vixentes en cada momento.

Por iso, a Entidade tomou a determinación de implementar os seguintes principios, sendo a privacidade a base en que se configuran todos os tratamentos:

  • A transparencia no tratamento de datos é unha das nosas prioridades.
  • Sempre trataremos os datos que sexan estritamente necesarios para levar a cabo o tratamento informado.
  • Trataremos os datos persoais que sexan estritamente necesarios para o cumprimento das obrigas e o exercicio de dereitos específicos no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social. Do mesmo xeito, cando o tratamento cumpra para fins de medicina preventiva ou laboral, avaliación da capacidade laboral do traballador, diagnóstico médico, prestación de asistencia ou tratamento de tipo sanitario ou social, ou xestión dos sistemas e servizos de asistencia sanitaria e social. Finalmente, poderemos tratar os datos se dispomos do seu consentimento explícito para determinados servizos.
  • Compartiranse os datos con aqueles provedores que nos presten un servizo e actuen como encargados de tratamento, ou con aqueles que, previamente, informásemoslle e prestásenos o seu consentimento.

3. Finalidades dos tratamentos.

Mutua Universal consegue os seus datos persoais para poder xestionar as súas solicitudes e ofrecerlle os servizos que vostede poida necesitar. En concreto tratamos os seus datos persoais coas seguintes finalidades:

a) Para dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei Xeral da Seguridade Social.

b) Xestionar a súa asistencia na Mutua, así como xestionar calquera solicitude de prestación que nos solicite e realizar se é o caso axuda social cando proceder.

c) Para ofrecerlle acceso aos espazos restrinxidos da nosa páxina web.

d) En relación ás empresas asociadas, dar cumprimento ás obrigas contidas no convenio de asociación

d) En relación ás persoas traballadoras autónomas, dar cumprimento ás obrigas contidas no documento de adhesión

f) Informar de calquera eventualidade que se produza no marco da prestación de servizos derivados.

g) Sirvan de base de presentación en caso dunha reclamación en virtude dos servizos obxecto do presente convenio.

h) Poder atender ás súas consultas, preguntas ou solicitudes realizadas a través das canles de atención ou comunicación corporativa e pórnos en contacto con Vostede para solucionaras.

i) Para mellorar as nosas páxinas web, servizos, produtos, e ofrecer un mellor servizo e contido.

j) Xestionar a inscrición a eventos formativos solicitados polo interesado.

k) Para a xestión das vacantes de emprego.

l) Para a realización de investigacións e / ou ensaios clínicos.

Por veces, Mutua Universal e aos efectos de poder cumprir cos fins que lle son propios na súa colaboración na xestión coa Seguridade Social (fins recollidos, entre outras, na Lei Xeral da Seguridade Social-Real decreto Lexislativo 8/2015 do 30 de outubro-, art. 80 seguintes e concordantes, que regulan o réxime xurídico das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social), poderá utilizar os seus datos persoais achegados polo Servizo Público de Saúde para xestionar as prestacións derivadas das baixas por continxencias comúns.

En calquera caso, sempre poderá exercer o seu dereito de rectificación, supresión, e/ou oposición dirixindose o delegado de Protección de Datos (DPD) mediante correo electrónico a protecciondatos@mutuauniversal.net


4. Envío de comunicacións

Mutua Universal, no marco da súa actividade pode facilitarlle recursos de rexistro ou subscrición a noticias ou información para as empresas asociadas e / ou persoa traballadora adheridas en virtude da relación existente.


5. Duración do tratamento e prazo de conservación

En Mutua Universal temos o compromiso de tratar os datos persoais mentres respondan ás finalidades anteriormente sinaladas e poidamos ofrecerlle un servizo de calidade mediante o seu tratamento. Por iso, realizaremos todos os esforzos oportunos e razoables para minimizar o prazo de tratamento e conservación dos datos persoais, todo iso sen menoscabo das obrigas legais que se derivan de ser unha entidade colaboradora coa Seguridade Social.

Neste sentido, en cada formulario de captación de datos informarémoslle do prazo previsto de tratamento e / ou conservación dos seus datos de carácter persoal.

En calquera caso, e aínda que nos solicite que eliminemos os seus datos, poderemos conservaros e manteros, baixo o debido bloqueo, durante o prazo necesario para cumprir coas nosas obrigas legais e para a súa posta a disposición das Autoridades con competencia nas distintas materias que sexan de aplicación.


6. Exercicio de dereitos e reclamacións ante a AEPD

Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e / ou portabilidade dirixindose o delegado de Protección de Datos (DPD) de Mutua Universal mediante correo electrónico a protecciondatos@mutuauniversal.net ou ben por correo ao seguinte enderezo: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona.

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través da súa páxina web: www.aepd.es


7. Confidencialidade e Seguridade no tratamento de datos

Os seus datos persoais son moi importantes para nós, e comprometémosnos a trataros coa máxima confidencialidade e discreción, así como a implementar todas as medidas de seguridade que consideremos oportunas e razoables.

Neste sentido, Mutua Universal declara e garante que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados polos usuarios.


8. Redes sociais

As Redes Sociais forman parte do día a día de moitos usuarios de Internet, e para eles creamos distintos perfís da Mutua Universal nelas.

Todos os usuarios teñen a oportunidade de unirse ás páxinas ou grupos que a Mutua Universal teña en distintas redes sociais.

Porén, debe ter en conta que, non sendo que lle solicitemos os seus datos directamente, os seus datos pertencerán á Rede Social correspondente, polo que lle recomendamos que lea detidamente as súas condicións de uso e políticas de privacidade, así como se asegure de configurar as súas preferencias no referente ao tratamento dos datos.


9. Transferencias Internacionais

a) Comunicación a países que, a pesar de non formar parte da UE ou o EEE, foron considerados pola Comisión Europea como países que dispón dunha normativa de protección de datos que garante un nivel de seguridade similar á aplicable en Europa.

b) Cláusulas Contractuais Tipo da Comisión Europea: O regulador europeo previu que terceiros países non teñan unha normativa de protección de datos similares á aplicable en Europa, polo que desenvolveu modelos de contrato destinado a asegurar que as compañías de países que non forman parte da UE ou o EEE cumpran cun nivel de protección similar. Mutua Universal asinará estes contratos sempre que non exista unha alternativa equivalente que garanta a protección dos seus datos persoais.

c) Normas corporativas vinculantes: Son normas que aproban as empresas e que son revisadas e aprobadas por Autoridades de Control, e que aseguran que a empresa a quen facilitemos os seus datos cumpre, en calquera país, cun nivel de protección axeitado.

d) Certificacións: En determinados casos, a empresa á que facilitemos os datos poderán contar con Certificacións de protección de datos que garantan un correcto uso dos seus datos conforme á normativa vixente.