Indicadors de sinistralitat internacionals
Sol·licitud d'informe

Publicat el: 09/12/2015

Per poder emetre els indicadors de sinistralitat, cal disposar d'informació sobre l'empresa, el país de licitació, el període de càlcul i la persona de contacte. Sisplau, empleneu les dades que s'indiquen a continuació. Les dades marcades amb (*) són obligatòries, i sense emplenar-les no és possible emetre l'informe.

Si necessiteu suport, podeu posar-vos en contacte enviant un correu electrònic a indicadoresISI@mutuauniversal.net

Dades de contacte

Número de telèfon complet (codi del país + indicatiu de l'abonat), on l'usuari vol que el contactem en cas que sigui necessari

Dades de sinistralitat de l'empresa

Nombre mitjà anual de treballadors de l'empresa objecte de l'informe, en el període corresponent a aquest

Introduïu-hi la dada real d'hores treballades durant el període corresponent a l'informe

Nombre de casos de mort i incapacitat

NO comptabilitzen els casos esdevinguts in itinere o no traumàtics (per exemple, accidents cardiovasculars)

Introduïu el número de casos en el període classificats com a gran invalidesa, incapacitat absoluta o incapacitat total. NO comptabilitzen els casos esdevinguts in itinere o no traumàtics (per exemple, accidents cardiovasculars)

Introduïu el nombre de casos en el període classificats com a incapacitat permanent parcial. NO comptabilitzen els casos esdevinguts "in itinere" o no traumàtics (per exemple, accidents cardiovasculars), ni les lesions permanents no invalidants

Accidents amb baixa, sense baixa i uns altres casos registrables

Són els accidents EN JORNADA DE TREBALL que han produït baixa, però no han estat comptabilitzats en el quadre d'incapacitats ja emplenat

Accidents EN JORNADA DE TREBALL sense baixa que han requerit assistència mèdica necessàriament

Introduïiu els casos EN JORNADA DE TREBALL que han estat atesos amb cures de farmaciola i que no requereixen tractament mèdic, encara que hagin rebut aquest tractament

Nombre de casos de malaltia

Introduïu només els casos que la Mútua ha declarat i han estat oficialment acceptats

Casos especials

Accidents EN JORNADA DE TREBALL en els quals resulta lesionat més d'un treballador

Jornades perdudes

Nombre de dies de baixa deguda a accidents de treball ESDEVINGUTS EN JORNADA DE TREBALL. Les recaigudes se sumaran a l'accident que les va produir

Nombre de dies de baixa deguda a malaltia professional. Les recaigudes se sumaran al cas que les va produir

Nombre de dies de baixa deguts a casos d'incapacitat permanent ESDEVINGUTS EN JORNADA DE TREBALL. Les recaigudes se sumaran a l'accident que les va produir

Please tick the rates that have to be mentioned in the report
Seleccioneu els indicadors que han de constar en l'informe

FATALITY RATES

Índex d'accidents mortals (nre. de morts per 100.000 treballadors a temps complet)

LOST TIME INJURIES RATESNombre de casos amb baixa

Índex de freqüència d'accidents amb baixa

Índex de freqüència accidents amb baixa per 100 treballadors a temps complet (nre. accidents amb baixa/hores treballades en el període x 200.000)

Índex d'incidència accidents amb baixa (nre. accidents amb baixa/nre. mitjà de treballadors en el període x 100)

SEVERITY OR SERIOUSNESS RATES Indicadors de gravetat

Índex de gravetat (nre. de jornades perdudes/hores totals treballades en el període x 1.000.000)

Índex de gravetat (nre. jornades perdudes/hores totals treballades en el període x 200.000)

Índex de gravetat (nre. de jornades perdudes/hores treballades en el període x 100.000)

Índex de gravetat (nre. jornades perdudes / hores treballades en el període x 1.000)

Índex de gravetat (nre. de jornades perdudes / hores de treball totals anuals x 1.000)

Durada mitjana dels casos (jornades perdudes totals / nre. de casos)

COMBINED RATES Indicadors combinats

Casos mortals o amb baixa

Índex de freqüència de casos baixa o amb tractament mèdic (nre. casos amb baja + nre. casos tractament mèdic) / hores exposició x 200.000)

TOTAL INJURIES AND ILLNESS RATES Indicadors totals d'accidents i malalties

Índex d'Incidència OSHA-DART (casos amb baixa o amb treball restringit o recol·locació) ((nre. casos baixa + nre. casos amb recol·locació + nre. casos treball amb restriccions) / hores totals treballades en el període x 200.000)

OSHA-índex de Freqüència de casos registrables (TIRFR) per 1.000.000 d'hores treballades ((nre. morts + núm. casos amb baixa + nre. de casos amb recol·locació o restricció en el treball + nre. de casos només amb assistència mèdica) / hores treballades en el període x 1.000.000)

Índex de freqüència total d'accidents registrables ((nre. morts + nre. casos amb baixa + nre. de casos amb recol·locació o restricció en el treball +
nre. de casos només amb assistència mèdica) / hores treballades en el període x 200.000)

Índex d'incidència d'accidents i malalties per 100 treballadors a temps complet ((nre. accidents + nre. malalties) / nombre mitjà anual de treballadors x 100

OTHERS

Indiqueu el nom que voleu que consti en l'informe i la fórmula de càlcul

La informació facilitada es desarà en un registre amb l'objectiu d'emetre els certificats i millorar l'estudi que serveix de base metodològica. Els dipositaris de la base de dades seran el CNC i Mutua Universal. Les dades no seran transferides a tercers, ni es faran servir per a fins promocionals, llevat de l'enviament d'informació relativa a l'objecte del projecte