Sóc una empresa i vull associar-me

Les gestions descrites a continuació, les pot dur a terme i gestionar Mutua Universal per delegació del mateix interessat, adreçant-se al centre més proper de la nostra xarxa.


Empresa de nova creació

Inscripció en el Sistema de la Seguretat Social obrint un codi de compte de cotització.

A la casella 7.1 Entitat d'accidents de treball, s'indicarà la denominació de l'entitat amb la qual es concerta la cobertura de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals en el nostre cas 010 - Mutua Universal.

Una vegada emplenat el model, l'haurà de presentar davant l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) que correspongui.

Una vegada presentat i segellat pel TGSS, l'haurà de remetre al centre de Mutua Universal més proper, amb el document d'associació signat.


Procés d'associació per canvi de mútua

Passos a seguir:

  • Sol·licitar la baixa per escrit a la mútua actual amb un mes d'antelació a la data de venciment => Model petició baixa
  • La mútua actual ha d'emetre un certificat de baixa
  • S'ha d'emplenar la Proposta d'associació i els documents annexos (de cobertura d'IT/CC, relació de CCC) de Mutua Universal=> Models Proposta d'associació i annexos.
  • S'ha de presentar a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb deu dies d'antelació a l'efecte de canvi tota la documentació anteriorment esmentada degudament emplenada i signada.