Nous avenços de la Comissió Europea per a la protecció de persones treballadores davant el càncer d'origen laboral

Publicat el: 11/04/2018
Nous avenços de la Comissió Europea per a la protecció de treballadors davant del càncer d'origen laboral

La Comissió Europea ha presentat la tercera proposta de modificació de la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció de les persones treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutagens durant el treball.

En la seva comunicació “Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the UE Occupational Safety and Health Legislation and Policy”[1], la Unió europea va establir tres línies d'acció principals, la primera de les quals és la lluita contra el càncer laboral, mitjançant l'adopció de propostes legislatives i l'increment de l'orientació i la conscienciació pel que fa a aquest risc laboral. Com a conseqüència d'això, la Unió Europea ha dut a terme diverses accions com el llançament del Full de ruta sobre cancerígens[2]una iniciativa recolzada per les institucions europees de Seguretat i salut a la feina i els interlocutors socials, a la qual poden adherir-se totes aquelles empreses organismes, institucions i persones que vulguin sumar-se a la lluita contra el càncer d'origen laboral. El full de ruta comprèn tot el mandat de l'actual Comissió; i el desenvolupament d'un pla de treball per a l'actualització de la Directiva de Cancerígens i Mutagens (CMD). En aquest sentit, s'ha treballat en diversos paquets legislatius, quatre fins a la data: el primer, ja és una realitat i va ser publicat a desembre de 2017; el segon, es troba actualment en el procés legislatiu i el tercer acaba de ser publicat. Actualment es treballa en el quart paquet i en l'establiment d'una llista d'agents prioritaris a incloure en la CMD.


Tercer paquet de modificacions de la Directiva Cancerígens i mutagens

La proposta presentada per la Comissió Europea aquest 6 d'abril constitueix el tercer paquet de modificacions de la Directiva CMD. Mitjançant la mateixa, la Comissió proposa modificar l'Annex III, amb l'objectiu d'incloure nous agents i valors límit.

Modificació de l'Annex III.

Es proposa afegir 5 noves substàncies a la llista d'agents cancerígens, amb un límit d'exposició professional vinculant en tot el territori de la Unió Europea.

Els nous valors límit s'inclouen en la Part A de l'annex III. En la següent taula es detallen els valors proposats en l'esborrany i els valors vigents a Espanya actualment per a aquests agents.


Com afectaran aquestes modificacions de la CMD a les empreses europees i espanyoles

Els valors de l'annex III de la CMD són vinculants, és a dir, han de ser aplicats pels Estats Membre amb el mateix valor numèric o inferior. Una vegada es tanqui el procés legislatiu i es publiqui la Directiva en el Diari Oficial de la Unió Europea, cada Estat Membre disposarà d'un període de 2 anys per a la seva transposició.

Aquests límits hauran de ser respectats per les empreses i les autoritats responsables hauran de garantir el compliment. La iniciativa també aspira a ajudar a les empreses - especialment a les PIMES i a les microempreses - a complir el marc legislatiu vigent.

A Espanya, el procés passarà per dur a terme dues accions, la primera, modificar el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i la segona, actualitzar la llista de valors límit nacionals, mitjançant l'elaboració d'una proposada per part de la Comissió Nacional perquè s'incloguin aquests valors en la llista de valors límit nacionals, que s'actualitza i publica anualment.

Espanya és l'Estat Membre amb major nombre de substancies cancerígenes que tenen establert un valor límit en la seva legislació. L'Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina publica anualment el document “Límits d'Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya”, en què es troben aquests valors. Això és possible gràcies al treball conjunt de les Organitzacions Empresarials, les Organitzacions Sindicals, l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes, qui debaten cada any les substàncies que requereixen actualització i les noves substàncies i agents a incloure, tenint en compte les informacions científiques més actuals i la situació de la indústria espanyola. Aquesta tasca la duu a terme el grup de treball de la Comissió Nacional “Valors Límit ”, que ve desenvolupant aquesta tasca de forma ininterrompuda des de 1999.

 

Autor: Mª Isabel Maya Rubio – Prevenció de Riscos Laborals – Mutua Universal

  • President Working Party “Chemicals at work” (ACSH)
  • Representant empresarial en l'Advisory Committee for Occupational Safety and Health (ACSH) de la Comissió

 

 


Primer paquet legislatiu per a la modificació de la Directiva Cancerígens i mutagens

Primera modificació de la Directiva Cancerígenes i mutagens. Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció de les persones treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutagens durant el treball

Constitueix el primer paquet legislatiu per a la modificació de la CMD i ja ha estat publicat al DOUE. El període de transposició d'aquesta directiva finalitzarà el 17 de gener de 2020. En aquesta data, cada Estat Membre haurà d'haver adoptat les mesures legislatives necessàries per transposar el seu contingut en el seu sistema legislatiu.

Els principals aspectes que inclou aquesta modificació de la CMD es detallen a continuació.

Canvis en l'articulat de la Directiva

Article 14. Vigilància de la salut 

S'obre l'opció d'ampliar la vigilància de la salut de la persona treballadores que hagin estat exposats a un risc per exposició a cancerígens o mutagens, després de finalitzada l'exposició. Donades les diferències jurídiques existents en els Estats Membres sobre la forma de dur a terme la vigilància de la salut, el text s'ha deixat obert a què cada Estat defineixi la forma més adequada de transposar aquesta modificació.

a) l'apartat 1 se substitueix pel text següent:

«1. Els Estats membres determinaran, conforme a la legislació o als usos nacionals, les mesures necessàries per garantir la vigilància adequada de la salut dels treballadors respecte als quals l'avaluació prevista en l'apartat 2 de l'article 3 posi de manifest un risc per a la seva seguretat o la seva salut. El metge o autoritat responsable del control mèdic dels treballadors podrà indicar que aquest control ha de prolongar-se, una vegada finalitzada l'exposició, durant tant temps com considerin necessari per preservar la salut del treballador afectat.»

Comunicació dels casos de càncer d'origen laboral a les autoritats

S'estableix l'obligatorietat de comunicar els casos de càncer per exposició a substàncies cancerígenes o mutágenas a l'autoritat de cada Estat Membre, i l'obligació dels Estats Membre de prendre en consideració aquesta informació quan informin a la Comissió. Anna: El següent text s'obriria en clicar al costat del títol (Veure text de la Directiva)

b) l'apartat 8 se substitueix pel text següent:

«8. Haurà de comunicar-se a l'autoritat responsable, conforme a la legislació o als usos nacionals, qualsevol cas de càncer que es reconegui resultant de l'exposició a un agent carcinogen o mutagen durant el treball.

Quan presentin a la Comissió els seus informes en virtut de l'article 17 bis de la Directiva 89/391/CEE, els Estats membres prendran en consideració la informació en virtut d'aquest apartat.».

Futures revisions de la Directiva

S'afegeix l'article 18 Bis, en el qual s'obliga a la Comissió Europea a dur a terme les següents revisions:

  • Valor límit de la pols respirable de sílice lliure cristal·lina. S'haurà de revisar aquest valor dins el termini d'avaluació de la Directiva (les Directives relatives a seguretat i salut a la feina s'avaluen cada 5 anys).
  • Modificació de l'àmbit d'aplicació per incloure els agents tòxics per a la reproducció. La Comissió està duent a terme un estudi per valorar la possibilitat d'incloure aquests agents en el camp d'aplicació de la Directiva, que en aquest cas passaria a ser sobre Cancerígens, mutagens i tòxics per a la reproducció. El resultat d'aquesta valoració s'haurà de tenir disponible durant el primer trimestre de 2019.

S'insereix l'article següent:

«Article 18 bis

Avaluació

Com a part de la propera avaluació de l'aplicació d'aquesta Directiva en el context de l'avaluació prevista en l'article 17 bis de la Directiva 89/391/CEE, la Comissió avaluarà també si és necessari modificar el valor límit per a la pols respirable de sílice cristal·lina. La Comissió proposarà, si escau, les modificacions necessàries en relació amb aquest agent.

A més trigar durant el primer trimestre de 2019, i tenint en compte els últims avenços en el coneixement científic, la Comissió valorarà la possibilitat de modificar l'àmbit d'aplicació d'aquesta Directiva per incloure els agents tòxics per a la reproducció. En funció de les seves conclusions, i prèvia consulta a empresaris i treballadors, la Comissió presentarà, si escau, una proposta legislativa.».

Modificacions dels annexos

Annex I. Llista de substàncies, preparats i procediments

S'inclouen els treballs en què es produeix exposició a pols de sílice lliure cristal·lina generat en el procés.:

En l'annex I, s'afegeix el punt següent:

«6. Treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generat en un procés de treball».

Annex III. Valors límit i altres disposicions directament relacionades

La relació de valors límit queda com es reprodueix a continuació. S'han afegit a la dreta els valors vigents a Espanya en el moment de redactar aquesta notícia, a fi que el lector pugui identificar com afectarà aquesta Directiva a les empreses espanyoles. (Veure la taula de valors).

Segon paquet legislatiu per a la modificació de la Directiva Cancerígens i mutagens

El segon paquet de modificacions a la CMD va ser presentat per la Comissió el gener de 2018[1], i està seguint el procés legislatiu ordinari.

Estat actual

En el moment present, la proposta de la Comissió ha estat remesa al Consell Europeu i després ha passat al Comitè de Treball i Afers socials del Parlament Europeu (d’ara endavant Comitè EMPL).

El Consell va acceptar la proposta de la Comissió. El Comitè EMPL va elaborar un esborrany d'informe en què es recullen una sèrie d'esmenes resultants del compromís entre totes les esmenes presentades. Aquest esborrany va ser objecte de votació en la sessió del Comitè EMPL de 27 de març de 2018 , en la qual es va aprovar per majoria.

En haver-se introduïda esmenes sobre la proposta de la Comissió, aprovada pel Consell Europeu, el proper pas consisteix en la fase denominada de “trilogos”, en la qual el Parlament Europeu i el Consell, amb el suport de la Comissió, treballaran per arribar a una posició comuna, que ha de ser aprovada per ambdues institucions per poder ser adoptada i publicada al Diari Oficial de les Comunitats Europees.

S'espera que aquest procés finalitzi durant la presidència búlgara.

Contingut del segon paquet legislatiu

Modificacions al cos de la Directiva.

Malgrat que la Comissió Europea no ha presentat modificacions a l'articulat, el Comitè EMPL ha proposat esmenes al mateix, en què s'impulsen futures modificacions de la CMD:

· Article 18. Incloure en la propera avaluació de la CMD la possibilitat d'ampliar el punt 2 de l'Annex I, incloent els processos de combustió i la inclusió d'un valor límit per al benzo (a) pireno

· Valor límit per a DEEE. Avaluar abans del 30 de juny de 2019, la necessitat de modificar el valor límit de les emissions de gasos d'escapament de motors Diesel i procedir, en cas que sigui oportú, a proposar les esmenes que siguin necessàries.

Modificació de l'annex I.

Es proposa afegir els treballs que impliquin l'exposició a gasos d'escapament de motors Diesel. Aquesta modificació no forma part de la proposta de la Comissió Europea, i ha estat afegida pel Comitè EMPL.

Modificació de l'Annex III.

Es proposa afegir nous agents a la llista de valors límits i xambes informacions que constitueix aquest annex. Les modificacions són de dos tipus: en la columna “Notació”, en què s'inclouen informacions complementàries sobre els agents, i en les columnes corresponents als valors límit. En la següent taula es resumeix la proposta de la Comissió i en ombrejat les esmenes procedents del Comitè EMPL. A fi que el lector pugui comparar amb la situació a Espanya, s'han afegit els valors en vigor a Espanya en la data de redacció d'aquesta notícia.

Properes accions

Quart paquet d'esmenes

Actualment, la Comissió Europea treballa en un quart paquet d'esmenes. Per ara, es preveu que formin part d'aquest paquet el níquel i els seus compostos que es trobin en el camp de la directiva CMD, l'acrilonitrilo i el benzè (actualització).

Establiment de nous agents prioritaris

La Comissió treballa en l'elaboració d'una llista de nous agents prioritaris, candidats a ser inclosos en successives modificacions de la CMD.