Mutua Universal distribueix 3,5 milions d'euros en incentius “BONS” a empreses associades

Publicat el: 18/02/2016

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social ha autoritzat la distribució de 3.560.000 d'euros entre les empreses que reuneixen els requisits exigits. Aquestes sol·licituds autoritzades es corresponen amb el període d'observació 2013.

Bonus Prevenció

Mutua Universal, de conformitat amb el que disposen el Reial decret 404/2010, de 31 de març, i l'Ordre TIN 1448/2010, de 2 de juny, ha procedit a fer efectiu a 373 empreses l'incentiu que consisteix en una reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses associades que s'han distingit per la seva contribució eficaç a la reducció i la prevenció de la sinistralitat laboral. Per Ofici de la Direcció General de la Seguretat Social de data 23 de desembre de 2015, es comuniquen les resolucions favorables i autoritza a abonar l'incentiu “BONUS” de 3.560.000 euros.

L'incentiu “BONUS” consisteix en una reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixen per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral i per la realització d'actuacions en la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals que pot assolir fins al 10% de les quotes liquidades durant el període d'observació.

Les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals i que reuneixin els requisits exigits poden presentar la sol·licitud de “BONUS” a la seva mútua o a l'entitat gestora que assumeix la protecció de les seves contingències professionals.

Mutua Universal està procedint a la recopilació de les dades necessàries per poder facilitar a les empreses associades les quotes i els índexs per a la campanya “BONUS” que es porta a terme anualment. Les empreses podran presentar les sol·licituds entre l'1 de abril i el 15 de maig, d'acord amb el que estableix la normativa.

A través de la pàgina www.bonusprevencion.com les empreses podran accedir a més informació detallada sobre l'incentiu “BONUS”, a sol·licitar les dades necessàries esmentades, i també a emplenar el formulari de sol·licitud de l'incentiu.