Els treballadors autònoms hauran de fer els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions

Temes: Legislació
Publicat el: 20/03/2018
Els treballadors autònoms hauran de fer els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions

L'Ordre Ministerial ESS/214/2018, d'1 de març que modifica l'Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema RED) en l'àmbit de la Seguretat Social, estableix l'obligatorietat dels treballadors per compte propi o autònoms per incorporar-se a aquest Sistema. No obstant això, per complir amb aquesta obligació el treballador pot optar per acollir-se a aquest Sistema i gestionar els seus tràmits a través d'un autoritzat Xarxa o directament fer ús dels serveis electrònics disponibles en la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). L'obligatorietat s'estén a la recepció de les notificacions, per la qual cosa per a la seva consulta i firma s'haurà d'accedir al servei corresponent en la SEDESS.

L'Ordre Ministerial fixa un període transitori d'adaptació de sis mesos des de seu entrada en vigor. Per tant, l'obligació serà efectiva a partir del dia 1 d'octubre de 2018 per a tots els treballadors autònoms que en aquesta data es trobin en alta en els règims afectats.

A qui afecta l'Ordre ESS/214/2018 d'1 de març de 2018?

Els col·lectius afectats pel que disposa l'Ordre Ministerial són:

  • Els treballadors autònoms per compte propi o autònoma.
  • Els treballadors del Sistema Especial de Treballadors Agraris (BOLET).
  • Els treballadors del grup I del Règim Especial de Treballadors del Mar.

Si sóc autònom quines obligacions tinc segons l'OM ESS/214/2018 d'1 de març de 2018?

L'Ordre Ministerial estableix l'obligació de gestionar per via electrònica tots els tràmits relacionats amb l'afiliació, la cotització i la recaptació de quotes. Inclou la recepció, per compareixença en la SEDESS, de les notificacions i comunicacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


Des de quin moment és efectiva l'obligació?

L'Ordre Ministerial fixa un període transitori d'adaptació de sis mesos des de seu entrada en vigor. Per tant, l'obligació serà efectiva a partir del dia 1 d'octubre de 2018 per a tots els treballadors autònoms que en aquesta data es trobin en alta en els règims afectats.

No s'efectuarà notificació prèvia sobre l'obligació per correu postal.