El Govern regula el sistema de reducció de quotes per contingències professionals a empreses amb baixa sinistralitat

Temes: Legislació
Publicat el: 13/03/2017
El Govern regula el sistema de reducció de quotes per contingències professionals a empreses amb baixa sinistralitat

Amb l'objectiu d'agilitzar el procés administratiu i dotar-ho de més seguretat jurídica, el Consell de Ministres, en la seva reunió del passat 10 de març, va aprovar un Reial decret que regula el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

La nova normativa beneficiarà a les empreses en agilitzar i simplificar el procés de sol·licitud, reconeixement i abonament de l'incentiu i implantar un sistema objectiu centrat en el comportament de la sinistralitat. A més, s'incentiva l'adopció de mesures i processos per part de les empreses que contribueixin de manera eficaç a la reducció d'accidents o malalties professionals.

Novetats

  • Es formula com a requisit fonamental el compliment dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema.
  • A l'efecte d'accedir a l'incentiu, s'exigirà el compliment per l'empresari de determinades obligacions de prevenció de riscos laborals que s'acreditaran mitjançant una declaració responsable.
  • S'exigeix haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud dels incentius.
  • La quantia de l'incentiu serà del 5 per cent de l'import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d'observació, amb possibilitat de reconèixer un incentiu addicional del 5 per cent.
  • El sistema d'incentius es finançarà amb càrrec al Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social. El volum màxim dels recursos a disposició de les mútues en cada exercici econòmic per a aquesta finalitat serà del 3 per cent del saldo d'aquest Fons.
  • Les mútues que presentin la sol·licitud a compte de les seves empreses associades, podran ser perceptores d'un percentatge a convenir entre les parts que en cap cas podrà superar el 10 per cent de l'import de l'incentiu.
  • Així mateix, es reconeix expressament la competència dels facultatius d'empreses col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social per a l'emissió dels informes mèdics de baixa per contingència professional, de confirmació de la baixa i d'alta mèdica per cura, tal com fan les mútues col·laboradores.

La nova redacció substituirà al vigent Reial decret 404/2010, de 31 de març. Amb aquest Reial decret s'acompleix la Llei 35/2014 del 26 de desembre per la qual es va modificar la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les actualment denominades Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Atès que l'anterior marc de referència (el RD 404/2010, de 31 de març) contenia determinades condicions i/o requisits previstos que van poder generar certa inseguretat jurídica en els sol·licitants de l'incentiu, donant lloc a denegacions injustificades, les obligacions que s'inclouen ara presenten un alt grau d'objectivitat el que dotarà de més seguretat al procediment.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

El nou Reial decret apareix publicat al BOE del 24 de març de 2017.