Convocatòria de Junta General Ordinària d'associats a Mútua Universal
La Junta Directiva de Mútua Universal convoca als seus associats a la Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 17 de juliol de 2019

Publicat el: 29/04/2019
Convocatòria de Junta General Ordinària d'associats a Mútua Universal 2019

La Junta Directiva de Mutua Universal convoca els seus associats a la Junta General ordinària, que tindrà lloc el dia 17 de juliol de 2019 a l'Auditori situat a l'avinguda Tibidabo, 17-19, de Barcelona, a les 11.30 hores, en primera convocatòria, i a les 12.00 hores, en segona, segons el següent ordre del dia:

a) Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2018, així com el destí i distribució del resultat econòmic positiu anual.
b) Aprovació, si escau, de l'avantprojecte de pressupostos de l'exercici 2020.
c) Reelecció de membres de la Junta Directiva que correspon renovar i designació de càrrecs segons l'article 27 dels Estatuts vigents.
d) Ratificació dels acords adoptats per la Junta Directiva i consegüent aprovació de la gestió dels òrgans rectors.
e) Designació de dos senyors associats assistents a la Junta general que han de signar l'acta.

La Junta General és l'òrgan superior de govern de l'entitat i està integrada per una representació de tots els associats. La composició, les competències i el funcionament estan establerts en els articles 26 al 34 dels vigents Estatuts de Mutua Universal. Així mateix, forma part de la Junta General un representant dels treballadors al servei de l'entitat.

Tenen dret a vot tots els associats que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. En cas que l'associat no pugui assistir a la mateixa, aquest pot delegar la seva representació i vot per escrit a favor d'altre associat a Mútua Universal mitjançant el formulari disponible en els enllaços a peu de pàgina, degudament signat i segellat per ell, pel seu representant o un apoderat amb poder suficient. Una vegada signat i segellat podrà fer-s'ho arribar al seu interlocutor de Mútua Universal.

Per resoldre qualsevol dubte a aquest respecte, els associats poden contactar amb el seu interlocutor habitual de Mútua Universal.