Publicat el: 09/03/2018

Plataforma de contractació del sector públic

El perfil de contractant de Mutua Universal es troba allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a través de la qual es gestiona i difon exclusivament tota la informació relativa als procediments de contractació (de conformitat amb l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014).

Aquí trobaran la informació i documents relatius a l'activitat contractual de Mútua Universal, amb l'objecte d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos.