Publicat el: 09/03/2018

Plataforma de contractació del sector públic

Aquí trobaran la informació i documents relatius a l'activitat contractual de Mútua Universal, amb l'objecte d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos.

De conformitat amb l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directivass del Parlament Europeu i del Conseljo 2014/23/UE, de 26 de febreo del 2014, el perfil de contractant de Mútua Universal es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, gestionant-se i difonent-se exclusivament a través de la mateixa la totalitat de la informació relativa als procediments de contractació.