Alarguntza prestazioak

-an argitaratutakoa: 2015/11/20

1. Onuradunak

Bizirik iraun duen ezkontidea

Judizialki bereizitakoak edo dibortziatuak (abenduaren 4ko 40/2007 Legeak, 174. artikulua aldatzen du. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren alarguntza pentsioa). Berriz ezkonduta ez egotea edo izatezko bikotea osatu izana eta pentsio konpentsatzailearen ordain hartzekoduna izatea (Kode Zibilaren 97 artikulua).

Supervivientes eta bere ezkontza baliogabea, jasotzaileak deklaratua izan zedin kalte-ordainaren (Kode Zibilaren 98. artikulua).

Nolanahi ere, alarguntza pentsioa jasotzeko eskubidea izango dute, konpentsazio pentsioaren hartzekodunak ez izan arren, banatzerakoan edo dibortziatzerakoan, genero indarkeriaren biktima zirela egiaztatzen duten emakumeak.

Halaber banaketa judiziala edo dibortzioa 2008ko urtarrilaren 1a baino arinagokoa denean, pentsioaren onartzea ez zaio dibortziatutako edo judizialki banatutako pertsona, pentsio konpentsatzailearen ordain hartzekoduna izateari lotuko.

 • Dibortzio edo banaketa judizialaren data eta kausatzailea hil egindako dataren artean 10 urte baino gehiago igaro ez badira.
 • Ezkontzako loturak 10 urtetako iraupen minimo bat. izan du
 • Horrez gain, hurrengo baldintzetako bat betetzea: bikotean bi ezkontideenak diren seme-alabak egotea; edo onuradunak 50 urte baino gehiago izatea heriotza datan.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, lehen aipatutako egoeran aurkitzen diren pertsonak alarguntza-pentsioa jasotzeko eskubidea izango dute, bertan adierazten diren baldintzak betetzen ez badira ere, betiere 65 urte baino gehiago dituzten pertsonei buruz ari bagara, hauek ez dute beste pentsio publiko bat jasotzeko eskubidea izango eta ezkontzaren iraupena pentsioaren eragilearekin 15 urte baino gutxiago ez izatea.

 

Izatezko bikoteak

Ezkontzeko eragozpenik ez dutenak, beste pertsona batekin ezkonduta ez daudenak eta hurrengo baldintzak betetzen dituztenak:

 • Izatezko bikotearen existentzia bi urterekin lehenago gertaera eragilera.
 • Pertsona kausatzailearekin batera bizitzea modu egonkorrean eta nabarian, gutxienez, etenik gabeko 5 urtez.

Pertsona kausatzailearekiko mendekotasun ekonomikoa:    

 • Bikotearen seme-alabekin zurztasuna baino lehen: bere eta pertsona kausatzailearen diru-sarreren %50.
 • Bikotearen seme-alabak zurztasun eskubidearekin: bere eta pertsona kausatzailearen diru-sarreren %25.

Nolanahi ere, baldintza betetzat joko da eskatzaileak LGS 1,5 bider baino gutxiagoko diru-sarrerak dituenean.

Diru-sarreratzat joko dira laneko eta kapitaleko etekinak eta baita ondare izaerakoak ere, pentsioen gutxienekoetarako osgarrriak onartzeko kontuan hartzen diren baldintzetan.


2. Prestazioa

kausatzailearen oinarri arautzailearen %52, oro har.

Banaketa judiziala edo dibortzioa izanez gero:

 • Hartzaile bakarra dagoenean: pentsio osoa.
 • Onuradun bat baino gehiago daudenean: pentsioa kalkulatuko da elkarrekin bizi izandako denborarekiko proportzioan. Bizirik iraun duen ezkontidea edo izatezko bikoterik balego, %40 bermatuko zaio.
 • Ezkontza baliogabe duten bizirik iraundakoen kasuan, kalte-ordaina jasotzeko eskubidearekin: pentsioa beti onartuko da elkarrekin bizi izandako denborarekiko proportzioan.

eragilearen oinarri arautzailearen% 70, cuando pentsioaren pertzepzioaren denboraldi guztian zehar, bete hurrengo baldintzak:

 • Pentsiodunak familia kargak izatea (<26ko edo seme-alaba ezinduak),
 • Alarguntza pentsioa diru-sarrera iturri bakarra izatea (horrek ez badu diru-sarreren %50 gainditzen)
 • Pentsiodunaren urteko etekinek, kontzeptu guztiengatik, ez gainditzea, ekitaldi ekonomiko bakoitzean, pentsio kontributiboen gutxienekoengatiko osagarriak onartzeko, aurreikusi den muga gehi, ekitaldi ekonomiko bakoitzean, familia kargak dituen alarguntza gutxieneko pentsioari dagokion urteko zenbatekoa egitetik emaitzazko zenbatekoa.

 

2011ko otsailaren 2tik aurrera,%60 oinarri arautzailearen, hurrengo baldintzak biltzen direnean:

 • >=65 urte edukitzea.
 • Pentsio publikoa jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Diru-sarrerik ez jasotzea lana besteren edo norberaren kontura egiteagatik.
 • Jasotako etekinek, urte osoa kontuan hartuta, ez gainditzea, alarguntza gutxieneko pentsioaren onuradun izateko, ezarrita dagoen diru-sarreren muga.

%aren aplikazioa 8 urteko epean burutuko da era progresibo batean, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera ondoren datozen gehikuntzekin:

 • 2012: %53                                                          
 • 2013: %54      
 • 2014: %55
 • 2015: % 56                                                          
 • 2016: %57
 • 2017: %58
 • 2018: %59
 • 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera:   %60

Hainbestean altxatuta kalte-ordaina lan-istripuagatik edo gaixotasun profesionala. Lan-istripua izatekotan edo gaixotasun profesionala, pentsioaz gain ematen da, kalte-ordain orokorreko zenbateko bat oinarri arautzailearen 6 hileko ordainketari baliokidea.

 


3. Bateragarritasunak

Jasotzeko eskubidea duen onuradunaren edozein lan errentarekin edo erretiro edo ezintasun iraunkorreko pentsioarekin.


4. Iraungitzea

 • Berriz ezkontzeagatik edo izatezko bikote osatzeko, baldin eta legeak exijitutako egiaztatzen badira.
 • Epai irmoan, kausatzailearengan heriotza errudun aitortzeagatik.
 • Hil egiteagatik.
 • Por comprobarse zen hil pertsona langilea ez istripuagatik desagertutakoa.
 • Epai irmoaren bidez, hilketa delituarengatik edo pertsona kausatzailearen aurkako lesioengatik zigortua izana, adiskidetzea tartean bada izan ezik. En hauek egoera alarguntza-pentsioak zurztasun-pentsioak areagotuko ditu si las hubiere.