Gizarte Segurantzaren ezohiko neurriak La Palma irlako Cumbre Vieja eremuan izandako sumendi-erupzioak kaltetutako langile autonomoentzat.

-an argitaratutakoa: 2021/06/04

El ED-lege 21/2021 irailaren 28ko 18/2021 Errege Lege-dekretuko seigarren xedapen gehigarria aldatzen du, babeserako premiazko neurrien lanbidearen, berreskuratze ekonomikoa eta lan-merkatuaren hobekuntza

-an argitaratutakoa: 2021/10/01

Seigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzaren ezohiko neurriak La Palma irlako Cumbre Vieja eremuan izandako sumendi-erupzioak kaltetutako langile autonomoentzat.

Seigarren Xedapen gehigarrian barne hartutako prestazioen laburpenaren koadroa.

-an argitaratutakoa: 2021/11/04

1. Langile autonomoak ikusi etetera derrigortutakoak jardueran honen ondorioz Gailur Zaharraren tokian arakatutako erupzio bolkanikoaren zuzenekoa La Palman eskubidea hartzeko eragin ahal izango dituzte jardunari uzteak prestazioa, Lege Orokorraren testu bateginaren V. tituluan araututakoa Gizarte Segurantzaren, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, gabe kontuan hartu, ezarritako pertzepzioaren denboralde maximoak kontsumitzeari dagokionez, prestazioaren pertzepzioaren lehen bost hilabeteak.
Jarduera-bukaeraren prestazioa lotu ahal izateko, betetzat hartuko da Gizarte Segurantzaren testu bateginaren 338. artikuluan ezarritako kotizazio eskakizuna.

2. Langile autonomoak 2021eko irailaren 30ean prestazioetako batzuk jaso dituzte 6. artikuluetan jasotakoak, 7 eta 8 edo 11/2021 Errege Lege-dekretuko bigarren xedapen iragankorrean, maiatzaren 27ko, defentsarako premiazko neurrien inguruan lanbidearen, indarberritze ekonomikoa eta langile autonomoen babesa, eta ikusi etetera derrigortutakoak bere jardueran Gailur Zaharraren tokian arakatutako erupzio bolkanikoaren ondorioz La Palman, eskubidea hartzeko izango dituzte jardunari uztearen prestazioaren bost hilabete ez efektuetara kontuan hartuko ezarritako pertzepzioaren denboralde maximoak kontsumitzeko. 

Eskaera prestazio honetara aurkeztu nahi baduzu:

 

Jardunari uzteak ezohiko prestazioa erasandako langile autonomoentzat jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek erupzio bolkanikoek eragindako kalteen ondorioz.

1. Langile autonomoak ikusi etetera derrigortutakoak eragindako kalteen ondorioz bere jarduera guztiak erupzio bolkanikoek, eskubidea prestazio ekonomiko batera izango dute ezohiko izaeraren jardunari uzteak, atal honetan, ezartzen diren hitzetan hurrengo baldintzak bil direnean:

a) kide eginda Egon eta altan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, 2021eko irailaren 19an.

b) jakinaren gainean Aurkitu kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, si jardueraren etenduraren datan baldintza hau, organo kudeatzailea ez zedin beteko ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

2. Prestazioaren zenbatekoa jarduera zehatzari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70 izango da.

3. Eskubidea prestaziora hurrengo egunetik etenduraren neurriaren adopziora jaioko da jardueraren eta. Honen hilabetearen azken eguna amaituko du jarduera berrabiatu da edo 2022ko otsailaren 28ra arte data hau izango balitz aurrekoa.

4. Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatu da. Honen hilabetearen azken eguneraino jarduera berrabiatu da, edo 2022ko otsailaren 28ra arte azken data hau izango balitz aurrekoa. Aldia. Orduan langile autonomoa librea egon dadin de kotizatzeko beharra ulertuko du bezala kotizatutakoa eta berari dagozkion kotizazioak erakundeek hartuak izango dira eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa.

honako hau kotizazio-oinarria ezohiko prestazio honen pertzepzioaren aldi guztian zehar aplikagarria dena den izango da prestazio honen hasierako unean ezarritakoa.

honako hau iraupen maximoa eta ondorioen aplikazioaren baldintzen gainerakoa kotizazioan eta haiei ezohiko prestazio honen onuradun langilea eskubidea izan ahal du gelditzeak jardueran ez da aldatuko por jasotzen dut azken honen.

5. Ezingo da jaso prestazio hau besteren konturako lan bat egiteagatik ematen den ordainsariarekin batera. Salbuespena izango da besteren konturako lan horren diru-sarrerek ez badute gainditzen lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoa 1,25 aldiz. Ez da bateragarria izango ere prestazioa jasotzea kasu hauekin: norberaren konturako jarduera, itxierak eragindako sozietate batetik eratorritako etekinak edo Gizarte Segurantzako beste prestazio batekin, bere jardueran aritzean hura jasotzea bateragarria zen kasuetan salbu.

Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Berezia, jardunari uzteak prestazioa izango da, gainera, laguntzekin bateraezina flotaren geldierak.

6. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute, atal honetan ezarritako baldintzak biltzen dutenean.

7. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.

8. Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxituko du jardunari uzteak eta haiei onuradunak eskubidea etorkizunean. izan ahal du

9. Prestazioaren eskaera lehenen barruan arau honen indarrean sartzera hurrengo hogeita bat egun natural aurkeztu behar izango du etendura bera baino lehen gertatu bada. Beste kasu batean, hogeita bat egunetako epea jardueraren etenduratik kontatzera hasiko da.

Kasuan eskaera ezarritako epeaz kanpo orainaldia, eskubidea prestaziora hurrengo hilabetearen lehen eguna hasiko zaio eskaerari.

Kasu hauetan, langile autonomoa librea geratuko da de izan eskubidea hartzeko egunetik kotizatzeko beharra prestazioa.

Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. Jardueraren itxiera amaituta behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak, behar gainera kasu hauetan guztiaren dagozkionean kotizazioak sartu prestazioaren pertzepzio okerraren aldia, kudeaketaren prozedura ezartzen recaudatoria Gizarte Segurantzaren sistemaren bere hitz guztietan.

10. Eskaera izapidera onartu ahal izateko, agerian jarri jardueraren etendura, zinpeko aitorpen bat herri administrazio trebeak bidalitako, dokumentua eman behar izango du interesdunak diru-sarreren jasotzen dutena, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz eta halaber Gizarte Segurantzaren Administraziora baimen bat eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera.

 

Ikusi bere jarduerak eragina izanda langile autonomo haientzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa arakatutako erupzio bolkanikoak eragindako kalteen ondorioz La Palmako Gailur Zaharraren tokian.

1. Ikusi bere jarduera erasanda langile autonomoak arakatutako erupzio bolkanikoak eragindako kalteen ondorioz La Palmako Gailur Zaharraren tokian jardunari uztearen prestazio ekonomikora sarbide izan ahal izango dute atal honetan aurreikusita ezohiko izaeraren, hurrengo baldintzak biltzen dituztenean:

a) alta emanda Egon eta kotizazioen ordainketan jakinaren gainean Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren 2021eko irailaren 19an langile autonomoa bezala.
Dena den, si eskaeraren aurkezpenaren datan baldintza ez zedin beteko egoteko kotizazioen ordainketan jakinaren gainean, organo kudeatzaileak ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

b) Ez bere konturako jardueratik datozen 2021eko laugarren hiruhilekoan fiskalki etekin garbi konputagarriak izan 2.534 eurotara nagusiak, lanbide arteko soldata minimoaren 100eko 75i baliokidea esandako aldian.

c) 2021eko laugarren hiruhilekoan Egiaztatu diru-sarrera konputagarrietako guztira beheko bere konturako jardueraren fiskalki batean 50 por 100 a lo habidos 2019ko laugarren hiruhilekoan.

Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako laugarren hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2019ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos proportzio berean 2021eko laugarren hiruhilekoan.

2. Prestazioaren zenbatekoa jarduera zehatzari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70 izango da.

3. Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, egiaztatu behar izango du, prestazioa eskatzeko unerako, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten. Halako objektura, ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

4. Jardunari uzteak ezohiko prestazio honek hasi ahal izango du sortzera 2021eko urriaren 1eko efektuekin eta bost hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia azaroaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari. Prestazio honen iraupenak 2022ko otsailaren 28an. ezin izango du pasatu

5. Jasotzen dut prestazioaren ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura, bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin, sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin, izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.
Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak gainera bateraezina izango da laguntzekin flotaren geldierak.

6. Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioa, dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean altan jarraitu behar izango du eta kotizazio guztiak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean sartu dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen.

Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langile autonomoari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz.
Ezohiko prestazio honen pertzepzioaren aldi guztian zehar kotizazio-oinarri aplikagarria izango da, dena den, prestazio honen hasierako unean ezarritakoa.

7. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute ezarritako hitzetan, baldintzak horretarako. biltzen dituztenean

8. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.
Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Eskaera izapidera onartu ahal izateko jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat eman behar izango da, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz, eta Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera.

9. 2022ko maiatzaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak.

10. Atal honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:

a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b) prestazioa norberaren ekimenez Itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2021eko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 1. paragrafoan ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

-an argitaratutakoa: 2021/11/05
-an argitaratutakoa: 2021/11/05

Jardunari uzteak ezohiko prestazioa erasandako langile autonomoentzat jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek erupzio bolkanikoek eragindako kalteen ondorioz.

1. Langile autonomoak ikusi etetera derrigortutakoak eragindako kalteen ondorioz bere jarduera guztiak erupzio bolkanikoek, eskubidea prestazio ekonomiko batera izango dute ezohiko izaeraren jardunari uzteak, atal honetan, ezartzen diren hitzetan hurrengo baldintzak bil direnean:

a) kide eginda Egon eta altan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, 2021eko irailaren 19an.

b) jakinaren gainean Aurkitu kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, si jardueraren etenduraren datan baldintza hau, organo kudeatzailea ez zedin beteko ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

2. Prestazioaren zenbatekoa jarduera zehatzari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70 izango da.

3. Eskubidea prestaziora hurrengo egunetik etenduraren neurriaren adopziora jaioko da jardueraren eta. Honen hilabetearen azken eguna amaituko du jarduera berrabiatu da edo 2022ko otsailaren 28ra arte data hau izango balitz aurrekoa.

4. Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatu da. Honen hilabetearen azken eguneraino jarduera berrabiatu da, edo 2022ko otsailaren 28ra arte azken data hau izango balitz aurrekoa. Aldia. Orduan langile autonomoa librea egon dadin de kotizatzeko beharra ulertuko du bezala kotizatutakoa eta berari dagozkion kotizazioak erakundeek hartuak izango dira eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa.

Aparteko prestazio hori jasotzen den epealdi osoan zehar aplika daitekeen kotizazio-oinarria prestazio horren hasieran ezarritakoa izango da.

Gehieneko iraupena eta jardunari uzteagatiko aparteko prestazio horren langile onuradunak eskubide gisa izan ditzakeen kotizazioko kenkariei aplikatu beharreko baldintzak ez dira aldatuko prestazio hori jasotzeagatik.

5. Ezingo da jaso prestazio hau besteren konturako lan bat egiteagatik ematen den ordainsariarekin batera. Salbuespena izango da besteren konturako lan horren diru-sarrerek ez badute gainditzen lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoa 1,25 aldiz. Ez da bateragarria izango ere prestazioa jasotzea kasu hauekin: norberaren konturako jarduera, itxierak eragindako sozietate batetik eratorritako etekinak edo Gizarte Segurantzako beste prestazio batekin, bere jardueran aritzean hura jasotzea bateragarria zen kasuetan salbu.

Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Berezia, jardunari uzteak prestazioa izango da, gainera, laguntzekin bateraezina flotaren geldierak.

6. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute, atal honetan ezarritako baldintzak biltzen dutenean.

7. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.

8. Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxituko du jardunari uzteak eta haiei onuradunak eskubidea etorkizunean. izan ahal du

9. Prestazioaren eskaera lehenen barruan arau honen indarrean sartzera hurrengo hogeita bat egun natural aurkeztu behar izango du etendura bera baino lehen gertatu bada. Beste kasu batean, hogeita bat egunetako epea jardueraren etenduratik kontatzera hasiko da.

Kasuan eskaera ezarritako epeaz kanpo orainaldia, eskubidea prestaziora hurrengo hilabetearen lehen eguna hasiko zaio eskaerari.

Kasu hauetan, langile autonomoa librea geratuko da de izan eskubidea hartzeko egunetik kotizatzeko beharra prestazioa.

Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. Jardueraren itxiera amaituta behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak, behar gainera kasu hauetan guztiaren dagozkionean kotizazioak sartu prestazioaren pertzepzio okerraren aldia, kudeaketaren prozedura ezartzen recaudatoria Gizarte Segurantzaren sistemaren bere hitz guztietan.

10. Eskaera izapidera onartu ahal izateko, agerian jarri jardueraren etendura, zinpeko aitorpen bat herri administrazio trebeak bidalitako, dokumentua eman behar izango du interesdunak diru-sarreren jasotzen dutena, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz eta halaber Gizarte Segurantzaren Administraziora baimen bat eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera.

Inprimakia online

-an argitaratutakoa: 2021/11/05

1. Ikusi bere jarduera erasanda langile autonomoak arakatutako erupzio bolkanikoak eragindako kalteen ondorioz La Palmako Gailur Zaharraren tokian jardunari uztearen prestazio ekonomikora sarbide izan ahal izango dute atal honetan aurreikusita ezohiko izaeraren, hurrengo baldintzak biltzen dituztenean:

a) alta emanda Egon eta kotizazioen ordainketan jakinaren gainean Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren 2021eko irailaren 19an langile autonomoa bezala.
Dena den, si eskaeraren aurkezpenaren datan baldintza ez zedin beteko egoteko kotizazioen ordainketan jakinaren gainean, organo kudeatzaileak ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

b) Ez bere konturako jardueratik datozen 2021eko laugarren hiruhilekoan fiskalki etekin garbi konputagarriak izan 2.534 eurotara nagusiak, lanbide arteko soldata minimoaren 100eko 75i baliokidea esandako aldian.

c) 2021eko laugarren hiruhilekoan Egiaztatu diru-sarrera konputagarrietako guztira beheko bere konturako jardueraren fiskalki batean 50 por 100 a lo habidos 2019ko laugarren hiruhilekoan.

Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako laugarren hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2019ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos proportzio berean 2021eko laugarren hiruhilekoan.

2. Prestazioaren zenbatekoa jarduera zehatzari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70 izango da.

3. Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, egiaztatu behar izango du, prestazioa eskatzeko unerako, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten. Halako objektura, ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

4. Jardunari uzteak ezohiko prestazio honek hasi ahal izango du sortzera 2021eko urriaren 1eko efektuekin eta bost hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia azaroaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari. Prestazio honen iraupenak 2022ko otsailaren 28an. ezin izango du pasatu

5. Jasotzen dut prestazioaren ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura, bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin, sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin, izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.
Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak gainera bateraezina izango da laguntzekin flotaren geldierak.

6. Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioa, dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean altan jarraitu behar izango du eta kotizazio guztiak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean sartu dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen.

Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langile autonomoari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz.
Ezohiko prestazio honen pertzepzioaren aldi guztian zehar kotizazio-oinarri aplikagarria izango da, dena den, prestazio honen hasierako unean ezarritakoa.

7. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute ezarritako hitzetan, baldintzak horretarako. biltzen dituztenean

8. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.
Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Eskaera izapidera onartu ahal izateko jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat eman behar izango da, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz, eta Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera.

9. 2022ko maiatzaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak.

10. Atal honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:

a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b) prestazioa norberaren ekimenez Itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2021eko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 1. paragrafoan ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Inprimakia online