13.2. artikulua (PECANE 2.1. murriztapena)

-an argitaratutakoa: 2024/05/14

Jardunari uztearen ezohiko prestazioaren berrikusketena langile autonomo haientzat eskubidea prestazio arruntera ezin dute eragin laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako jardunari uztearen errege lege-dekretu honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta GSLOren testu bateginaren hurrengoak.

30/2020 Errege Lege-dekretuko 13.2. artikuluan ezarritakoa, defentsan neurri sozialen lanbidearen, alderdiak gainbegiratzera prestazioaren PECANE 2.1 hurrengoak dira:

  • Alta emanda egon eta kotizazioen ordainketan jakinaren gainean Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren langile autonomo bezala desde 2020ko apirilaren 1a baino lehen. Hala ere, eskaera aurkezten den datan ez bada betetzen kotizazioen ordainketan eguneratuta egotearen eskakizuna, organo kudeatzaileak ordaintzeko eskatuko dio langile autonomoari, eta hogeita hamar egun natural emango dizkio, luzatzeko aukerarik gabe, zor dituen kuotak ordain ditzan. Zorpekoa erregularizatzeak babes-eskubidea eskuratzeko erabateko ondorioak izango ditu.
  • Ezen arau honen laugarren xedapen gehigarrian arautzen da jardunari uztearen prestaziora eskubidea izan edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hurrengoak, Legegintzako Errege-dekretuaren bidez onetsitakoa 8/urriaren 30a 2015 arauan exijitutako faltaren baldintzak ez biltzeagatik.
  • Ez bere konturako jardueratik datozen diru-sarrerak izan lanbide arteko soldata minimoari 2020. ariketaren azken hiruhilekoan nagusiak.
  • Pairatu, 2020ko laugarren hiruhilekoan, murriztapen bat bere konturako jardueraren diru-sarreretan de behintzat diru-sarrerei dagokionez% 50 habidos 2020ko lehen hiruhilekoan. Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako lehen hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2020. urtearen eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos laugarren hiruhilekoan denbora berak.
  • Jasotzen dut prestazioaren ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa; bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin; sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin; Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.
  • Eskubidea iraungiko da a la prestazio hau si beraren pertzepzioan zehar prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak biltzen dira laugarren xedapen gehigarrian aztertutako jardunari uztearen arau honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hurrengoak, Legegintzako Errege-dekretuaren bidez onetsitakoa 8/interesdunari doa eskubidearen kalterik gabe urriaren 30a 2015 dagokion prestazioa eskatzera.

Prestazioaren pertzepzioaren denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Langile autonomoa kotizatzeaz libratzen den aldia kotizatutzat hartuko da, eta aldi horri dagozkion kotizazioak onartuko dituzte dagokion prestazioak beregain hartzen dituzten aurrekontuen erakundeek.

Aparteko prestazio hori jasotzen den epealdi osoan zehar aplika daitekeen kotizazio-oinarria prestazio horren hasieran ezarritakoa izango da.

Gehieneko iraupena eta jardunari uzteagatiko aparteko prestazio horren langile onuradunak eskubide gisa izan ditzakeen kotizazioko kenkariei aplikatu beharreko baldintzak ez dira aldatuko prestazio hori jasotzeagatik.

Prestazioaren kopurua 50etik dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren ehunekoa izango da garatutako jarduerak.

Dena den, antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku bera batean elkarrekin bizi lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea jardunari uztearen ezohiko prestazio honi, kopurua prestazio bakoitzaren 40tik ehunekoa izango da.


Jardunari uzteak ezohiko prestazio hau 2020ko urriaren 1eko efektuekin sortu zen ere 2021eko urtarrilaren , eskaera lehenen barruan orainaldia urriaren hamabost egun natural. Bestela, eskaera aurkeztu eta hurrengo hilabetearen lehen egunean finkatuko dira efektuak.

Egiten diren komunikazio guztiak prestazioa eskatzeko bete zen formularioan adierazitako helbide elektronikora bidaliko dira, bai posta elektronikoaren bidez (aldeko ebazpenak), bai jakinarazpen elektronikoaren bidez (entzunaldi-izapideak eta ondorengo ebazpenak, desberdintasunak zuzentzeko edo prestazioa ukatzeko).


Jasotako jakinarazpenean, dokumentuaren goialdean zuzentzeko IDa agertzen da. Hura erabili beharko da web-izapidean sartzeko, nortasun-agiriaren zenbakiarekin batera.

Dokumentu berean zehazten da prestazioa berrikusi izanaren arrazoia eta legezko eskakizunen betetzeari edo ordaindutako zenbatekoei eragin diezaieketen hautemandako arazoak. Jasotako jakinarazpenak entzunaldi-izapidea irekitzen du, eta 15 egun balioduneko epea egongo da atal bakoitzean adierazitako dokumentazio aurkeztu eta dagozkien alegazio eta justifikazioak egiteko (gogoan izan ez direla kontuan hartuko larunbatak, igandeak edo jai-egunak epe horretarako).

Entzunaldi-izapideari uko egiten bazaio edo 15 egun balioduneko epean ez badira adierazitako dokumentazio aurkezten edo dagozkien alegazio eta justifikazioak egiten, behin betiko ebazpena emango da, behin betiko ematea edo baztertzea ebatzita, prestazioari ez dagozkion zenbatekoekin eta jaso ziren zenbatekoak erreklamatuta.

 Dokumentazioaren inguruko informazio gehiago jakin behar bada ematera para subsanar intzidentzia, posta elektronikoak jaso du jakinarazpenaren dokumentuan, ahal izango dio pertsona kudeatzailea dago lagundu uneoro.