Viaxar e as diferentes situacións de vida

Temas: Saúde
Publicado o: 28/05/2018

Lee o contido completo en Infermera Virtual

1. Viaxar durante o embarazo

Viaxar embarazada

Xeralmente, o embarazo non supón ningún impedimento para poder viaxar, pero si que, ademais de seguir as recomendacións xerais, convén ter en conta as recomendacións seguintes para evitar riscos para a saúde, tanto da muller coma do feto.

Medidas preventivas específicas. 

 • Beber moitos líquidos, como mínimo dous litros ao día, en países ou épocas con calor. 
 • Manter unha dieta equilibrada sempre que as circunstancias da viaxe permítano. 
 • Comprobar que os líquidos e os alimentos teñen garantías hixiénicas. 
 • Se se viaxa a zonas con grandes altitudes, hai que facer sempre unha aclimatación previa. 
 • Facer os descansos que sexan necesarios. 
 • Levar roupa cómoda e calzado axeitado á temperatura do país e ás características da viaxe. 
 • Extremar as medidas de protección contra as picaduras de insectos para evitar o contaxio dalgunhas enfermidades. 
 • Coñecer os recursos sanitarios dispoñibles do país de destino

 Descargarche a infografía, podes utilizara no teu centro de traballo 

Medio de transporte.

Segundo o medio de transporte utilizado, a muller embarazada ten que seguir unhas precaucións específicas.


Avión

 • Evitar os traxectos de longa duración, as mulleres con embarazos simples a partir da semana 36 e as mulleres con múltiplos a partir da semana 32 (polo risco de parto), e durante os sete días posteriores ao parto. 
 • A partir da semana 28, a maioría de compañías piden un certificado asinado por un profesional da saúde que certifique que a muller embarazada non presentou ningún problema de saúde ata entón e onde conste a data estimada do parto. 
 • O risco de exposición a radiacións atmosféricas é moi baixo tanto para o feto coma para a nai. 
 • As radiacións dos aparellos electrónicos dos aeroportos non son lesivas para o feto. 
 • O risco de sufrir tromboembolismos nunha muller xestante sen ningún problema de saúde é moi baixo, porén, recoméndase pasear cada dúas horas, como mínimo, e facer exercicios circulatorios suaves. 
 • Utilizar roupa e calzado cómodo (roupa ancha e calzado que se poida sacar con facilidade); se a viaxe é moi longa, utilizar medias de comprensión. 
 • Non hai ningunha normativa internacional para a muller embarazada que viaxa en avión, pero cada compañía ten as súas propias regras. Así, pois, haberá que informarse de antes de contratar a viaxe.

Viaxar en coche no embarazo

Automóbil

 • Levar sempre o cinto de seguridade, tanto se a muller embarazada conduce coma se é a acompañante. Actualmente, existe un dispositivo homologado, non obrigatorio, chamado BeSafe©, que fai pasar o cinto por debaixo do abdome para evitar traumatismos abdominais en caso de colisión. 
 • Viaxar sempre con roupa cómoda que non aperte. 
 • Facer paradas de dez minutos cada dúas horas nos percorridos longos. 
 • Non tomar medicación para o mareo, se o médico non autorízao. 
 • Conducir de maneira suave.

Descargarche a infografía, podes utilizara no teu centro de traballo.


Tren

O tren é un medio de transporte ideal para a muller embarazada, xa que pode pasearse, relaxarse (sen estar pendente do tráfico), comer, beber e ir ao baño as veces que conveña.


Barco

 • O embarazo non supón ningún impedimento para viaxar en barco, pero hai que coñecer a normativa específica da compañía en que se viaxe. 
 • Viaxar en barco durante o primeiro trimestre de embarazo pode agravar as náuseas e os vómitos típicos deste período.

Vacinacións

Durante o embarazo pódense administrar algunhas vacinas, pero algunhas están contraindicadas, polo tanto, é importante consultar no centro de saúde ou no centro de vacinacións internacionais que vacinas poden ser necesarias e facer unha valoración individualizada


Paludismo ou malaria. É importante facer prevención desta enfermidade en viaxes a zonas onde é unha patoloxía habitual, xa que as complicacións poden ser máis graves durante a infancia. É importante extremar as medidas de prevención das picaduras de mosquito; convén consultar no centro de saúde ou no centro de vacinacións internacionais, para valorar de forma personalizada que tipo de medicación preventiva debe seguirse. 


2. Viaxar cun problema de saúde crónico

Xeralmente, ter un problema de saúde crónico, como, por exemplo, a diabete, non supón ningún impedimento para poder viaxar, pero si que, ademais de seguir as recomendacións xerais, é importante ter en conta as recomendacións seguintes para evitar riscos para a saúde. 


Medidas preventivas específicas 

 • Antes da viaxe, facer unha visita previa á enfermeira ou ao médico, co fin de asesorarse das posibles modificacións ou adaptacións no tratamento da enfermidade durante a viaxe. 
 • Sempre que sexa posible, viaxar cando a enfermidade estea nunha fase controlada, xa que, os cambios de horario, de hábitos na alimentación e no descanso, os cambios no clima ou a altitude, ou as viaxes frecuentes, poderían provocar máis alteracións á persoa. 
 • As persoas con problemas de saúde como a diabete, a dislipemia (colesterol elevado) ou a hipertensión arterial que, como parte do tratamento, deben seguir uns hábitos de alimentación específicos, é importante que os manteñan durante todo a viaxe. 
 • Levar o informe médico explicativo do problema de saúde crónica no idioma do país de destino ou dos países de tráfico, por se é necesaria a asistencia sanitaria. 
 • Se se segue un tratamento farmacolóxico, hai que levar o dobre da medicación, distribuída en diferentes sitios do equipaxe, por se se perde unha parte. 
 • Coñecer o compoñente xenérico da medicación, para poder conseguir medicamentos en caso de necesidade. 
 • As persoas con alerxias ambientais, como, por exemplo, ao pole, deben informarse da época estacional do país de destino. 
 • Consultarpreviamente a situación dos centros de saúde ou hospitais próximos no lugar de destino.


Medio de transporte

Segundo o medio de transporte utilizado, a persoa cun problema de saúde crónico ten que seguir unhas precaucións específicas. 

Avión: 

 • Levar o informe médico explicativo do problema de saúde crónica no idioma do país de destino ou dos países de tráfico, para presentaro no aeroporto nos seguintes casos: 
  • cando, no equipaxe de man, lévase medicación, material médico ou xiringas e agullas. 
  • cando lévanse dispositivos metálicos, como, por exemplo, unha prótese artificial ou un marcapasos, para evitar problemas ou alteracións no momento de pasar polos escáneres dos controis de seguridade.

3. Viaxar con discapacidade

Xeralmente, ter unha discapacidade non supón ningún impedimento para poder viaxar, pero si que, ademais de seguir as recomendacións xerais, é importante ter en conta as seguintes recomendacións para evitar riscos para a saúde. 


Medidas preventivas específicas 

 • Organizar e adaptar a viaxe ás necesidades de cada persoa en función do tipo e do grao de discapacidade, co fin de poder gozaro como o resto de viaxeiros. 
 • Pedir información ás compañías aéreas, marítimas, de ferrocarrís ou de transporte por estrada, aos aeroportos, portos, estacións de tren ou autobuses, sobre as axudas técnicas ou humanas para persoas con discapacidade física e psíquica, co obxectivo de facilitar os desprazamentos no lugar de orixe, de destino ou durante o tráfico entre destinaciones; tamén é importante informarse sobre as posibilidades dun servizo de acompañamento. 
 • As persoas que necesitan unha cadeira de rodas para moverse deben informarse dos accesos adaptados no país de destino. 
 • As persoas con discapacidade psíquica, deben levar unha identificación nun sitio visible, para que o titor ou a persoa ou entidade responsable poídaas localizar se se perden.

4. Viaxar na infancia

Medidas preventivas específicas 

 • Beber abundantes líquidos en países ou zonas en que faga calor ou haxa unha humidade elevada, xa que os nenos son máis susceptibles á deshidratación. 
 • Controlar as condicións de hixiene e salubridade dos líquidos e alimentos, ademais, convén evitar os alimentos crus, polo risco de diarreas e polo perigo de deshidratación. 
 • Ter especial coidado coas condicións climáticas extremas: a calor e o frío intenso e os cambios de temperatura habituais. Hai que levar roupa axeitada: transpirable e de tecidos naturais para a calor e roupa de abrigo para o frío. 
 • Levar un chapeu e protección solar dun factor alto, en zonas ou en épocas de calor e ao sol, e tamén para viaxes á praia ou á montaña durante o verán, para evitar insolacións e queimaduras solares. 
 • Non é recomendable que o neno xogue con animais, aínda que sexan domésticos, xa que poden morder ou transmitir algunhas enfermidades.


Medio de transporte

Segundo o medio de transporte utilizado, deben tomarse algunhas precaucións específicas cos nenos. 

Avión: 

 • Os nenos poden viaxar a partir da semana de idade. 
 • Durante a engalaxe e a aterraxe do avión, dar o peito ou o biberón aos lactantes, para reducir ou evitar as molestias e o dor de oído causados polos cambios de presión na cabina do avión. 
 • Beber con frecuencia, xa que os nenos son máis susceptibles á deshidratación.

Coche: 

 • Utilizar o asento de seguridade adaptado á idade e ao peso do neno. 
 • Graduar a temperatura do coche entre 20-22 ºC. 
 • Pór un parasol nas xanelas para evitar o sol directo. 
 • Facer paradas frecuentes durante os traxectos longos. 
 • Beber con frecuencia, xa que os nenos son máis susceptibles á deshidratación. 
 • Levar un xoguete para que o neno se distraiga.

 

Vacinacións 

 • Ter o calendario de vacinas sistemáticas infantís actualizados. 
 • Consultar, no centro de saúde ou nun centro de vacinacións internacionais, para valorar de forma individualizada as vacinas necesarias segundo as características da viaxe e as características do neno que viaxa. 
 • Levar o carné de vacinacións durante a viaxe.

Paludismo ou malaria

É importante facer prevención desta enfermidade en viaxes a zonas onde é unha patoloxía habitual, xa que as complicacións poden ser máis graves durante a infancia. É importante extremar as medidas de prevención das picaduras de mosquito; cómpre consultar o centro de saúde ou ao centro de vacinacións internacionais, para valorar de forma personalizada que tipo de medicación preventiva debe seguirse segundo o peso, a idade e as características do neno que viaxa. 


5. Viaxar na vellez

Xeralmente, durante a vellez non hai ningún problema para poder viaxar, pero si que, ademais de seguir as recomendacións xerais, é importante ter en conta as recomendacións seguintes para evitar riscos para a saúde. 


Medidas preventivas específicas. 

 • Ter precaución nas viaxes a zonas con grandes altitudes e sen aclimatación previa. 
 • Beber con frecuencia en viaxes a países ou zonas con temperaturas elevadas, xa que, durante a vellez ése máis susceptible á deshidratación, porqué coa idade redúcese a sensación de sede. 
 • Programar a viaxe de maneira que haxa espazos e tempo suficiente para o descanso.