Política de privacidade

Publicado o: 26/11/2015

Finalidade da recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais terá como finalidade a creación dunha bolsa de traballo. Para cumprir co apartado 1 do artigo 11 da LOPD, informámolo/a expresamente de que os seus datos persoais poderán ser comunicados ás empresas interesadas en formar parte do noso programa de reinserción laboral.

En todos os casos a comunicación será para a finalidade indicada en cada caso, fin directamente relacionado coas actuacións e funcións lexitimas do cedente e do cesionario co consentimento previo do interesado e habilitando neste servizo un medio de comunicación no caso de que non desexe que os seus datos sexan comunicados.

 As respostas ás preguntas sobre datos persoais que aparecen sinaladas nos formularios cun asterisco (*) son de carácter obrigatorio.

En ningún caso MUTUA UNIVERSAL utilizará os datos persoais dos usuarios para fins distintos dos anteriormente mencionados, agás logo dunha advertencia recollida no WEBSITE outorgando un prazo razoable para a oposición do usuario a iso.

Confidencialidade no tratamento automatizado dos datos de carácter persoal dos usuarios.

Os datos persoais recollidos por MUTUA UNIVERSAL serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros automatizados.

MUTUA UNIVERSAL garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e o seu tratamento automatizado de acordo coa lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal (Lei orgánica 15/99, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal).

MUTUA UNIVERSAL adoptará os niveis de seguridade de protección dos datos persoais que sexan requiridos legalmente, e instalará as medidas e medios técnicos que estean ao seu alcance para evitar o mal uso, alteración, perda, acceso non autorizado ou roubo dos datos persoais facilitados; aínda cando o usuario debe ser consciente de que as ditas medidas de seguridade en Internet poden non ser efectivas.

Dereitos dos usuarios en relación cos seus datos persoais.

Os usuarios teñen recoñecidos, e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición ao tratamento, uso e cesión dos seus datos mediante unha comunicación dirixida a MUTUA UNIVERSAL ao enderezo de correo electrónico info@mutuauniversal.net, ou ben por correo postal dirixido á avda. Tibidabo, 17-19, 08022 Barcelona.