Se me encontro de baixa por continxencia común ou accidente laboral e a empresa non me paga, podo solicitar unha prestación por parte da Mutua?

En caso de incumprimento empresarial a entidade xestora ou Mutua farase cargo da prestación económica, e o traballador debe achegar a denuncia interposta ante a Inspección de Traballo ou demanda.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?