CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

Publicat el: 17/12/2020

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Mútua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (d’ara endavant Mutua Universal), amb NIF G08242463 li informa que la legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment, i que les dades personals que figuren en el formulari emplenat i els que posteriorment s'obtinguin durant el desenvolupament de la jornada (incloent filmacions i enregistraments si les hi hagués) es farà amb les finalitats següents:

  • Control d'assistència a les Jornades d'Orientació Tècnica que s'imparteixen en el marc del Pla d'Activitats Preventives


Les seves dades es guardaran durant el termini mínim de conservació establerta per la legislació vigent, així com per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascuda del tractament i només durant el termini de prescripció de les mateixes.

Li informem de l'existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

He estat informat del meu dret a exercir els meus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i/o portabilitat adreçant-me al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Mutua Universal mitjançant correu electrònic a protecciondatos@mutuauniversal.net o bé per correu a la següent adreça: Av. Tibidabo, 17-19) 08022) Barcelona.


He estat informat del meu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a través de la seva pàgina web www.aepd.es