"

Què he de fer en cas de patir un accident de treball

Davant un accident de treball o una malaltia professional, oferim una resposta integral, tant en les nostres actuacions mèdiques com en les prestacions econòmiques i socials. 

Els nostres equips estan formats per professionals assistencials i els recursos més innovadors que garanteixen una atenció al pacient àgil i professional i una gestió més eficaç dels RH de l'empresa.

Si la persona treballadora pot desplaçar-se al nostre centre assistencial

 • Per saber on acudir, la persona treballadora pot trucar a la Línia Universal 900 203 203, consulteu la llista de centres a mutuauniversal.net o utilitzen l'app per a dispositius mòbils iOS o Android.

 • El personal metge de Línia Universal li donarà les primeres recomanacions mèdiques tant per a la seva lesió com per al desplaçament al centre assistencial

 • Consulta els horaris dels nostres centres assistencials a la nostra Xarxa de centres.

 • Recordem que la persona treballadora ha de portar amb ell el seu DNI i el volant assistencial, que ha d'estar emplenat per l'empresa.

 • Si la persona treballadora té dificultats per desplaçar-se o per comunicar-se, és recomanable que sigui acompanyada.

Si la persona treballadora requereix atenció mèdica urgent

 • Si la persona treballadora requereix atenció mèdica urgent, cal traslladar-la al centre sanitari més pròxim, encara que no sigui de Mutua Universal

 • L'empresa ha de posar-se en contacte amb l'interlocutor habitual o amb el seu centre assistencial de Mutua Universal més pròxima per informar on ha estat traslladada la persona treballadora, perquè el nostre equip mèdic pugui fer el seguiment i, en cas necessari, la persona treballadora aportarà la informació mèdica necessària per a un tractament eficaç des del primer moment.

Si el treballador ha tingut un accident greu

 • Cal trucar immediatament a Línia Universal 900 203 203

 • Els nostres metges especialistes donaran les instruccions idònies per garantir l'atenció mèdica més adequada des del primer moment, organitzaran, en funció de la naturalesa de la lesió, el trasllat al centre mèdic més adequat i assessoraran mèdicament

Què ha de fer l'empresa?

 • L'empresa ens ha de comunicar l'accident de treball i lliurar a la persona accidentada el volant assistencial

 • El volant és un document pel qual se sol·licita l'atenció mèdica de la persona treballadora accidentada en els nostres centres assistencials. Aquesta persona ha de presentar-ho degudament emplenat, amb les seves dades i els de l'empresa, així com informació sobre l'accident

 • Si la persona treballadora no rep la baixa mèdica i es pot reincorporar a la feina, ha de ser inclòs en la “relació d'accidents de treball esdevinguts sense baixa mèdica ”

 • Si la persona treballadora rep la baixa mèdica, l'empresa ha d'emplenar el comunicat d'accident de treball

 • En cas d'accident greu, molt greu, mort o que hagi afectat a més de quatre persones treballadores, l'empresa no només ha de complimentar el comunicat d'accident de treball, sinó que ha de comunicar l'accident a l'autoritat laboral de la província on hagi succeït. Estan exempts d'aquesta obligació els accidents in itinere. S'han de notificar a l'autoritat laboral de la província mitjançant el sistema a través de Delt@, telegrama, fax o un altre mitjà anàleg, en un termini màxim de 24 hores