Dona i salut laboral

Temes: Prevenció
Publicat el: 08/03/2018
Dona i salut laboral

Les dones representen el 53,3% de la població activa espanyola, tanmateix, homes i dones se situen en posicions socials i laborals encara molt diferents; el salari mitjà anual i la jornada de treball, juntament amb unes altres condicions, indiquen que la bretxa de gènere segueix oberta. Les dones gairebé tripliquen el nombre d'homes que tenen jornada a temps parcial. A més, les dones dediquen gairebé dues hores més al dia que els homes al treball domèstic i a l'atenció de persones. 

Com afecta la bretxa de gènere en la salut laboral?

Com afecta la bretxa de gènere en la salut laboral? Segons la llibre Pautes per a la integració de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals editat per OSALAN, “homes i dones se situen en condicions i posicions socials i econòmiques diferencials en el mercat de treball, cosa que implica que estan exposats a riscos diferents i que desenvoluparan problemes de salut diferents”.

Els treballs que desenvolupen les dones principalment presenten riscos ergonòmics i psicosocials, mentre que els homes s'exposen en major mesura als riscos de seguretat. Així que els efectes en la salut tampoc no són els mateixos; en el cas de les dones, sovint es tracta d'efectes que apareixen a llarg termini i que són d'origen multicausal, on es combinen diversos factors de risc laboral i no laboral per generar el dany. Els homes, en canvi, pateixen més accidents traumàtics.


Jornada Divulgació de les línies d'actuació de la Inspecció de Treball en la UCAM
José Ruiz, President del Col·legi de Graduats Socials, Francisco Martínez Ruiz, de la Direcció de Grans Comptes de Mutua Universal, i Victor Meseguer, Director de la Càtedra de RSC de la UCAM, van presentar la Jornada en què Diego Martinez Rafecas, Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Múrcia, i María Villaplana, direcció de R+D a Mutua Universal, van presentar ponències.

Recentment, en una jornada informativa realitzada per donar a conèixer el Pla d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Múrcia on Mutua Universal ha participat, María Villaplana, experta en Salut Laboral de la Direcció Tècnica R+D de Mutua Universal, en la seva ponència “Qualitat en el treball i salut laboral. La integració de la perspectiva de gènere, el temps de treball i la igualtat com a prioritats en prevenció de riscos laborals”, va subratllar la importància de la promoció de la integració de la perspectiva de gènere en matèria de Seguretat i Salut, alineat amb els plantejaments i normatives del sector que vetllen per la seva raó de ser.

Villaplana va exposar que existeixen suficients dades i evidències científiques que apunten cap a una notable segregació “horitzontal” –la que es refereix a la segregació ocupacional per gènere; les activitats i sectors en què treballen dones i homes són diferents - i segregació “vertical”- la que es refereix a diferents categories ocupacionals, que justifiquen la bretxa salarial i l'efecte sostre de vidre o dificultat d'accedir a càrrecs directius -. Aquesta situació de desavantatge per a la dona provoca que “els nivells de malalties relacionades amb l'estrès siguin gairebé dues vegades superiors en dones en comparació amb els homes. Aquest al seu torn, es relaciona amb malalties cardíaques, trastorns musculars i ossis, depressió i esgotament” (NIOSH, 2018). De la mateixa manera, va exposar la conclusió dels informes internacionals publicats que evidencien com “la bretxa salarial i el fre en el desenvolupament professional que pateixen les dones deriva en una sobrerepresentació en treballs mal remunerats, sota estatus i, per tant, una menor autonomia i falta de flexibilitat” (OIT, 2016).


L'Organització Internacional del Treball (OIT) incideix en què societat, organismes i empreses han de “aplicar mesures integrals i transformadores, basades en les normes internacionals del treball de l'OIT, que posin al centre de les intervencions l'eliminació de la discriminació i l'èxit de la igualtat de gènere en la llar i a la feina”. Per part seva, el passat 21 de febrer es va celebrar al Parlament Europeu una audiència pública que va tenir com a objectiu abordar la subrepresentació de les dones en el mercat laboral mitjançant la millora de les condicions per a conciliar les seves obligacions laborals i privades i l'augment de l'acceptació de permisos relacionats amb la família i d'acords de treball flexibles per part dels homes.

Diferents programes, polítiques i marcs legislatius acompanyen en el camí necessari per assolir una major conscienciació en l'enfocament de gènere en salut laboral. En aquest sentit, per exemple, la Unió Europea té establert en el seu Marc Estratègic sobre Seguretat i Salut en el Treball 2014-2020 com a grup d'especial atenció a la dona i la reducció de la segregació ocupacional de gènere. Aquest és el cas de la Resolució TSF/2874/2017 de 14 de desembre del Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant 2018, en el seu article 2.2 indica que “les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social han d'integrar la perspectiva de gènere en totes les activitats preventives que es desenvolupin d'acord amb aquesta resolució, i en especial el compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes en què sigui aplicable”.